Kassaloven 2017: Viktig informasjon til brukere av Lindbak POS

I forbindelse med den nye kassaloven som vi har informert om tidligere, vil alle som oppgraderer Lindbak POS til versjon 2.5 (fra juli 2017) og nyere oppleve noen endringer i løsningen. For kjeder med butikker i flere land, er det kun norske butikker som blir berørt. Endringene er som følger:

Generelle endringer:

  • Det er ikke lengre mulig å endre navn på varer i kassen (dette var tidligere rettighetsstyrt på kasserernivå).
  • Det er ikke mulig å selge varer med kassaskuff åpen.
  • Ved bruk av "Opplæringskasserer" blir kasse nr 999 alltid brukt. Dette gjør at bongene får en egen nummerserie i henhold til lovkrav.

Endringer i forbindelse med utskrift av kvitteringer:

  • Det kan kun skrives ut 1 stk kopi av kvitteringsutskrift
  • Det er nå krav om det alltid skal utstedes kvittering enten på papir eller elektronisk (via e-post)
  • Kvittering som inneholder kun salg eller salg og returer vil ha overskrift "Salgskvittering".
  • Kvittering som kun inneholder returer vil ha overskrift "Returkvittering".
  • Kvittering for kredittsalg som skal faktureres vil ha overskrift «Utleveringskvittering - IKKE KVITTERING FOR KJØP».

Om kassaloven: Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

Hvorfor nytt regelverk for kassasystemer? Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.